Algemene voorwaarden BMA

Trainingen/Vermogensbegeleiding/Bijeenkomsten- bezoekers

Artikel 1: Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanmelden: het aanmelden van Bezoeker via de website, email of direct via telefoon om gebruik te kunnen maken van de dienst;
2. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden BMA trainingen /vermogensbegeleiding/bijeenkomsten – bezoekers;
3. Dienst: de mogelijkheid om, al dan niet tegen betaling, fysieke trainingen, vermogensbegeleiding of informatiebijeenkomsten bij te wonen/volgen;
4. Bezoeker: natuurlijk persoon of rechtspersoon, die gebruikmaakt van
de Dienst;
5. BMA: Beleggen met Angela, onderdeel van Angela Investment Solutions Kvk 66357640 ;
6. Overeenkomst: overeenkomst tussen BMA en Bezoeker;
7. Website: www.beleggenmetangela.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die BMA sluit met
betrekking tot de Dienst.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BMA en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst.

1. De overeenkomst met Bezoeker komt tot stand nadat BMA de aanmelding van Bezoeker heeft
aanvaard. De aanvaarding door BMA vindt standaard per e-mail plaats, tenzij de Bezoeker niet over een e-mailadres beschikt. In dat geval vindt de schriftelijke aanvaarding per post plaats.
2. Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is Bezoeker zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. BMA is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor bezoeker toegankelijk te houden.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst.
1. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het bezoeken/volgen van of deelnemen aan het
de trainingingen, vermogensbegeleiding of de bijeenkomst.

Artikel 5: Betaling.
1. Bezoeker is kosten verschuldigd voor het bezoeken van of deelnemen aan de trainingen, vermogensbegeleiding of bijeenkomst, tenzij anders is overeengekomen of aangekondigd.
2. Indien er wel kosten verschuldigd zijn, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum  en uiterlijk op de dag van de training zijn overgemaakt op een door BMA aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Op het verschuldigde bedrag is btw van toepassing.

Artikel 6: Annulering.
1. Bezoeker dient zijn/haar aanmelding via de website van BMA of per email te annuleren. De annulering wordt door BMA per e-mail bevestigd.
2. Voor trainingen/vermogensbegeleiding/bijeenkomsten waarvoor een betaling verschuldigd is, geldt het volgende. Bij annulering vanaf vijf werkdagen voor aanvang training of vermogensbegeleiding of bijeenkomst op de dag van de training /vermogensbegeleiding/bijeenkomst  zelf, is deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.
3. Voor trainingen/vermogensbegeleiding/bijeenkomsten waarvoor geen betaling verschuldigd is, geldt dat bezoekers hun aanmelding kosteloos kunnen annuleren en is het eerste lid van toepassing, tenzij anders is overeengekomen/aangekondigd.
4. Het niet verschijnen op de trainingen/vermogensbegeleiding zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van het training/vermogensbegeleiding.
5. Indien Bezoeker niet in staat is om zelf de trainingen/vermogensbegeleiding of de bijeenkomst bij te wonen, is Bezoeker bevoegd een vervanger aan de trainingen/vermogensbegeleiding/de bijeenkomst te laten deelnemen.
6. BMA behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de trainingen /vermogensbegeleiding/de bijeenkomst te annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum voor de trainingen/vermogensbegeleiding/de bijeenkomst zonder dat BMA gehouden is tot enige schadevergoeding. Bezoeker dan wel de vervanger ontvangt hiervan
zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt bezoeker een passend alternatief geboden.
Als deelnemer hiervan gebruikmaakt wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.

Artikel 7: Overmacht.
1. BMA heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van BMA niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van docenten.
2. BMA is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer
dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel
uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden.
Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 8: (Persoons)gegevens.

1. In het kader van het gebruik en uitvoering van de Dienst zal BMA mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.

Artikel 9: Intellectueel eigendom en auteursrechten.

1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van de trainingen/vermogensbegeleiding/de bijeenkomst verstrekte informatie en/of (werk) materiaal rusten uitsluitend bij BMA of derden. De van BMA verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Bezoeker. Het is Bezoeker niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk) materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).
2. De auteursrechten, die rusten op het beeld- les en of geluidmateriaal in het kader van de trainingen/vermogensbegeleiding/de bijeenkomst berusten bij BMA of derden. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten overgedragen aan Bezoeker.
3. Bezoeker erkent de in eerste en tweede lid genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van
inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van BMA om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen.

1. Het is Bezoeker niet toegestaan tijdens de betreffende trainingen of vermogensbegeleiding  of de bijeenkomst reclame te maken/verspreiden (waaronder flyeren) van zijn/haar eigen onderneming of andere ondernemingen.
2. Voorts dient Bezoeker instructies op te volgen van medewerk(st)ers van BMA in het kader van het de trainingen/vermogensbegeleiding/de bijeenkomst.
3. Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering van de trainingen/vermogensbegeleiding/de bijeenkomst.

Artikel 11:
Aansprakelijkheid.

1. Hoewel de trainingen/vermogensbegeleiding/de bijeenkomst, of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk)materiaal, met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt BMA geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van de trainingen/vermogensbegeleiding/de bijeenkomst;
2.BMA is niet aansprakelijk voor bij Bezoeker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie;
3. BMA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BMA;
4. Voor zover BMA aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt;
5. BMA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij op de trainingen/vermogensbegeleiding/de bijeenkomst;
6. BMA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan BMA of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is BMA alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

Artikel 12: Rechter.

1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of daarmee samenhangende
overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Toepasselijk recht.

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene voorwaarden BMA trainingen/vermogensbegeleiding/bijeenkomsten – bezoekers gelden met ingang van
1 december 2018